โรงเรียนอนุบาลสวนผึ้ง
14 หมู่ 1  ตำบลป่าหวาย  อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี 70180
เบอร์โทรศัพท์ 032731880
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

ประวัติสถานศึกษา

ข้อมูลพื้นฐาน

  • ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ โรงเรียนอนุบาลสวนผึ้ง

ตั้งอยู่เลขที่ ๑๔  หมู่ ๑ ตำบลป่าหวาย อำเภอสวนผึ้ง  จังหวัราชบุรี  รหัส ๗๐๑๘๐

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี  เขต ๑

โทรศัพท์  ๐๓๒ – ๗๓๑๘๘๐ โทรสาร ๐๓๒ – ๗๓๑๘๘๐

E-mail : anubansuanphung@hotmail.co.th

website : http://www.ansp.ac.th

เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล  ถึงระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๓

เนื้อที่  ๒๗  ไร่ ๒ งาน

เขตพื้นที่บริการ  ๓ หมู่

ได้แก่หมู่  ๑ ตำบลป่าหวาย  หมู่ที่ ๑ . ๕  ตำบลท่าเคย  อำเภอสวนผึ้ง  จังหวัดราชบุรี

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ คำขวัญ และวัตถุประสงค์เฉพาะของสถานศึกษา

โรงเรียนอนุบาลสวนผึ้ง  ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๒๓  กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๑๓ โดยความอุปถัมภ์ของหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ของจังหวัดราชบุรี (นพค.รบ.) ได้ช่วยเหลือวัสดุในการก่อสร้างทั้งสิ้น ๓๖,๐๐๐ บาท การเปิดเรียนครั้งแรกสอนเฉพาะเด็กซึ่งผู้ปกครองประสบอุทกภัยจากท้องที่ตำบลด่านทับตะโก  อำเภอจอมบึง ซึ่งอพยพมาอาศัยอยู่ในหมู่บ้านพัฒนา  มีนักเรียนรวมทั้งสิ้น ๖๕ คน  การสอนครั้งแรกได้รับความร่วมมือจากวิทยาลัยครูหมู่บ้านจอมบึง ราชบุรี ส่งนักศึกษาฝึกสอนมาช่วยสอนชั่วคราวก่อน จนกระทั่ง    วันที่  ๑  พฤษภาคม   พ.ศ. ๒๕๑๔  ทางอำเภอได้ส่ง  นายมานิตย์ นิกรศิริ มารักษาการในตำแหน่งครูใหญ่  จึงได้เปิดเรียนจริงและมีเด็กในท้องที่ใกล้เคียงมาเข้าเรียนมากขึ้น ทางราชการจึงดำริสร้างอาคารเรียนถาวรขึ้นใหม่ และขยายอาณาเขตโรงเรียนให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของนักเรียน ที่จะเข้าเรียนต่อไป

ด้วยความสนับสนุนของ นพค. ราชบุรี และราชการส่วนอำเภอ จึงของบประมาณสร้างอาคารเรียน แบบ ๐๐๘ เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๑๐,๐๐๐ บาท เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๑๔ แล้วเสร็จ เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๔  ในปีงบประมาณนี้รวมถึงโรงฝึกงาน ๑ หลัง บ้านพักครู ๑ หลัง ส้วม ๒ หลัง และค่าวัสดุครุภัณฑ์ทั้งหมด

ต่อมาในปีการศึกษา ๒๕๑๖ โรงเรียนได้รับคำสั่งจากกระทรวงมหาดไทยให้ขยายการศึกษาภาคบังคับ  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๗ และได้ยกฐานะจัดตั้งเป็นโรงเรียนชุมชนของจังหวัดราชบุรี

ในปีการศึกษา ๒๕๑๗ องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ได้ของบประมาณจากสำนักงานสลาก  กินแบ่งของรัฐบาล สร้างอาคารเรียนให้อีกหนึ่งหลัง เป็นแบบ ป ๑ ก ขนาด ๕  ห้องเรียน

ในปีการศึกษา  ๒๕๑๘ องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี  ได้ของบประมาณสร้างอาคารเรียนให้อีก ๑ หลัง  เป็นแบบ ป ๑ ก ขนาด ๔ ห้องเรียน

ในปีการศึกษา  ๒๕๑๙ องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ให้งบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ  ป ๑ ก ขนาด ๔  ห้องเรียน

ในปีการศึกษา  ๒๕๒๐ ทางโรงเรียนมีนักเรียนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี  ได้ของบประมาณสร้างอาคารเรียน แบบ ป ๑ ก ขนาด ๕ ห้องเรียน และได้บรรจุครูและสร้างบ้านพักครูเพิ่มให้อีก

ในปีการศึกษา  ๒๕๒๑ ทางโรงเรียนได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน แบบ ป ๑ ก ขนาด ๕ ห้องเรียน ๑ หลัง  และนายมานิตย์ นิกรศิริ  ครูใหญ่ ได้ขออนุญาตลาศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ทางจังหวัดจึงแต่งตั้งให้ นายชูศักดิ์  ชมภูพันธ์  ผู้ช่วยครูใหญ่ให้รักษาการในตำแหน่งผู้รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่  จนถึงวันที่  ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๑ ทางจังหวัดได้แต่งตั้งให้ นายเสรี คลังนาค  ครูใหญ่โรงเรียนวัดท่าเคย มาดำรงตำแหน่งผู้รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ แทนนายชูศักดิ์ ชมภูพันธ์

ปีการศึกษา ๒๕๒๓  นายปิยะศักย์  นิกรศิริ  จบการศึกษาชั้นปริญญาตรี คุรุศาสตร์บัณฑิตและได้มาดำรงตำแหน่งเดิม

ปีการศึกษา ๒๕๕๓ โรงเรียน ได้รับงบประมาณจำนวน ๗.๖๓๒.๐๐๐  บาท   สร้างอาคารเรียน แบบ สปช. ๒/๒๘ ปรับปรุงอาคาร ๓ ชั้น ๑๕ ห้องเรียน (เริ่มสร้างเมื่อ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๓  แล้วเสร็จเมื่อ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๔)

ปีการศึกษา ๒๕๕๔  โรงเรียนได้รับงบประมาณ จำนวน ๕๕๓,๐๐๐ บาท สร้างห้องส้วม แบบ สปช.๖๐๕ /๔๕ (๑๐ ที่นั่งพื้นติดดิน) พร้อมที่ล้างหน้า จำนวน ๑ หลัง (เริ่มก่อสร้างเมื่อ ๑๒ กรกฎาคม – ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๔)

ปีการศึกษา ๒๕๕๖  โรงเรียนได้รับงบประมาณ จำนวน ๓๓๐,๐๐๐ บาท  สร้างส้วมขนาด ๔ ที่นั่งพื้นติดดิน พร้อมที่ล้างหน้า (เริ่มสร้างเมื่อ ๑๕ ส.ค.๒๕๕๖ เสร็จเมื่อ ๑๕ พ.ย.๒๕๕๖)

ปัจจุบันโรงเรียนเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓