โรงเรียนอนุบาลสวนผึ้ง
14 หมู่ 1  ตำบลป่าหวาย  อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี 70180
เบอร์โทรศัพท์ 032731880
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

enlightenedวิสัยทัศน์

โรงเรียนอนุบาลสวนผึ้ง     เป็นโรงเรียนปฏิรูปการศึกษา     พัฒนากระบวนการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี
นักเรียนมีคุณธรรม      รักษ์ความเป็นไทย     ใส่ใจสิ่งแวดล้อม   น้อมนำตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง


enlightenedปรัชญา
    นตฺถิ ปญฺญาสมา อาภา
อ่านว่า นัตถิ ปัญญาสะมา อาภา
แปลว่า แสงสว่างเสมอด้วยปัญญา ไม่มี
ความหมาย ผู้มีปัญญาเปรียบเหมือนมีแสงสว่างคอยนำทางชีวิต