โรงเรียนอนุบาลสวนผึ้ง
14 หมู่ 1  ตำบลป่าหวาย  อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี 70180
เบอร์โทรศัพท์ 032731880
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ

๑. จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ให้ผู้เรียนมีทักษะในการเรียนรู้ ได้ด้วยตนเอง โดยใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ และการสื่อสาร สามารถคิดวิเคราะห์  คิดสังเคราะห์  คิดสร้างสรรค์ และมีวิจารณญาณ

๒. จัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้มีทักษะในการดำรงชีวิตและความมั่นใจในตนเอง โดยให้ชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี

๓. สร้างเสริมบรรยากาศในโรงเรียนให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้

เป้าหมาย

๑.  ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารในการแสวงหาความรู้ พร้อมทั้งนำความรู้ไปใช้ในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ

๒.  ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและเห็นคุณค่าของความเป็นไทย

๓.  ครูมีทักษะวิชาชีพในการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียน ใส่ใจ ดูแลช่วยเหลือนักเรียน

๔.  โรงเรียนใช้ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารเป็นฐานในการพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ

๕.  โรงเรียนมีบรรยากาศแวดล้อมที่ดี และใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ร่วมกันของโรงเรียนกับชุมชน