โรงเรียนอนุบาลสวนผึ้ง
14 หมู่ 1  ตำบลป่าหวาย  อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี 70180
เบอร์โทรศัพท์ 032731880
คณะผู้บริหาร

นายเจนกิจ ทรัสตียากร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายพฤกษ์ นาคะพันธ์
รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน