โรงเรียนอนุบาลสวนผึ้ง
14 หมู่ 1  ตำบลป่าหวาย  อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี 70180
เบอร์โทรศัพท์ 032731880
ปฐมวัย

นางวารุณี ปุริสาร

นางสาวสุนีย์ ดาราแหวว

นางอุไรวรรณ อยู่นาน

นางสาวสิริยากร ชูพันธ์