โรงเรียนอนุบาลสวนผึ้ง
14 หมู่ 1  ตำบลป่าหวาย  อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี 70180
เบอร์โทรศัพท์ 032731880
ปฐมวัย

นางวารุณี ปุริสาร
ครูชำนาญการพิเศษ

นางอุไรวรรณ อยู่นาน
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวสิริยากร ชูพันธ์
ครูชำนาญการ