โรงเรียนอนุบาลสวนผึ้ง
14 หมู่ 1  ตำบลป่าหวาย  อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี 70180
เบอร์โทรศัพท์ 032731880
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาววิไลวรรณ ไกรนรา
ครู

นายเขมกร จินตานนท์
ครู