โรงเรียนอนุบาลสวนผึ้ง
14 หมู่ 1  ตำบลป่าหวาย  อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี 70180
เบอร์โทรศัพท์ 032731880
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางวรัญตี อนันตโท

นางสาววิไลวรรณ ไกรนรา

ว่าที่ร้อยตรีชัยยันต์ ใจมุ่ง