โรงเรียนอนุบาลสวนผึ้ง
14 หมู่ 1  ตำบลป่าหวาย  อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี 70180
เบอร์โทรศัพท์ 032731880
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางอริศรา หงษ์ทอง

นางสาววาสนา สมบูรณ์สิน

นายเขมกร จินตานนท์