โรงเรียนอนุบาลสวนผึ้ง
14 หมู่ 1  ตำบลป่าหวาย  อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี 70180
เบอร์โทรศัพท์ 032731880
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางอริศรา หงษ์ทอง
ครูชำนาญการ

นางกษิญา เมืองวิลัย
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวนงลักษณ์ โอภาสพานิชยกุล
ครูอัตราจ้าง